POLÍTICA DE PRIVADESSA

OBJECTE

Rotary Club de Lleida (d’ara endavant, “El responsable”) treballa per garantir la privadesa en el tractament de les seves dades personals. En aquest sentit, hem actualitzat la nostra política de privadesa per tal d’informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb nosaltres.

 

RESPONSABLE

L’interessat/da que faciliti al responsable dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma o per qualsevol altra via, queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

Rotary Club de Lleida
CIF G25051269

Associació sense ànim de lucre inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) amb el número 841 el 30 de juny de 1986.

Club Soci de Rotary International amb l’identificador 24.065.

Domicili:
Hotel NH Pirineus
Gran passeig de Ronda 63
25006 Lleida

Contacte:
Telèfon: (+34) 611 473 911
email: rotary.lleida@protagonistesdeldema.org

 

El responsable, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal i Garantia dels drets digitals (LOPD GDD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades tractades.

 

FINALITAT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

  • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
  • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, SMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.
  • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
  • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari
  • Es faran anàlisis de perfils i d’usabilitat.

 

Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
Podeu revocar qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit a la direcció de “El responsable”

D’acord amb la LSSICE, “El responsable” no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: prestar-vos serveis en l’àmbit tècnic, informàtic, assessorament protecció de dades, màrqueting, noves tecnologies i serveis globals, així com respondre a les vostres consultes o sol·licituds.

També utilitzarem les vostres dades per oferir-vos informació i ofertes sobre els nostres serveis, enviar-vos comunicacions, butlletins, activitats i notícies del vostre interès relacionades amb l’empresa i el vostre sector d’activitat.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Un cop finalitzada la relació esmentada, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

 

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

 

CONFIDENCIALITAT I DESTINATARIS DE LES DADES

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El responsable ha adoptat totes les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

Les dades només seran accessibles per a les persones de lempresa que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

El responsable no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Això no obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a què se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligats a observar el secret professional i l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per les persones interessades.

Tampoc no es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

 

DRETS

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD GDD per protegir els drets i les llibertats de les persones interessades.

Qualsevol persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament la confirmació sobre si estem tractant les dades personals que li concerneixin.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides .

En les condicions previstes al Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, la portabilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i finalment, a oblidar- les .

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Si heu atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat concreta.

Tots els drets esmentats es poden exercir mitjançant sol·licitud adreçada al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça rotary.lleida@protagonistesdeldema.org.

Així mateix, us comuniquem que podeu presentar una reclamació directament davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També podeu obtenir més informació sobre els drets que us assisteixen dirigint-vos als esmentats organismes.

 


FORMULARIS WEB

El responsable, informarà de manera clara i intuïtiva, les dades que seran obligatòries i necessàries aportar.

Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a “El responsable”, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades per les finalitats esmentades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes o serveis de “El responsable”.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, “El responsable” està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i l’art. 4 de la LOPD, els que són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb linteressat i adequats, pertinents i limitades en relació amb la finalitat per a la qual són tractades.


CONTINGUTS I ENLLAÇOS

“El responsable” es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les diferents plataformes, podent limitar o no permetre l’accés a la informació.

Tampoc assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les webs i plataformes de tercers a les quals es pugui accedir per «links» o enllaços des de qualsevol plataforma de “El responsable”.

La presència de links o enllaços només tenen fins informatius i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

Us informem igualment, que les fotografies que estiguin penjades a qualsevol plataforma són propietat de “El responsable”.

 

CANVIS POLÍTICA DE PRIVACITAT

El responsable es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, el responsable no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament autoritzats per l’afectat o que resultin de tenir contractat algun servei. En conseqüència, a qualsevol dels formularis que puguin aparèixer en aquest lloc web i altres plataformes, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre informació de “El responsable” amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre “El responsable” amb els usuaris de qualsevol dels seus serveis telemàtics, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Lleida.